Tagalog Page III

PAGES: 1 2  3  4  5 

Download Attachments

 • 1 pdf TAGLLEvangelism
  - Halos ikatatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay hindi pa nakakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo. - Kahit sa isang libong grupo ng mga tao ang hindi pa napapasok para Sa Panginoong Jesu Cristo. - Maraming mga tribo ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang unang misyonero. - May higit kumulang <a href="https://www.bibleserver.com/text/ESV/Nahum1" class="bibleserver extern" target="_blank">na 1</a>,700 na mga lengguwahe na walang nakasulat na Salita Ng Dios. - Ang populasyon ng mundo ay madodoble sa loob ng 50 mga taon. Kung ating iisipin ang mga estatistika na katulad nito sa mga terminong pagtupad sa Dakilang Utos Ni Jesu Cristo para dalhin ang Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios sa bawa’t nilalang, ating napagtatanto na tayo ay nahaharap sa malaking gawain. Ang kursong ito ay nasulat para pakilusin at ihanda ang mga mananamaplataya para matupad ang dakilang hamon. Ito ay malaking gawain, ngunit hindi imposible
  Downloads: 227
 • 2 pdf TagMangementByObjectives
  Ang “Pangangasiwa Batay Sa Mga Layunin” ay isang paraan ng pagdaraos ng Kristiyanong Ministeryo sa isang maayos at epektibong paraan. Hindi sapat na malaman mo ang kalooban ng Dios para sa iyong buhay at ministeryo. Dapat ay magplano ka ng tiyak upang matupad ang iyong tawag na espirituwal. Kailangan mong makipagtulungan sa Dios upang matupad ang Kaniyang layunin at mga plano.
  Downloads: 150
 • 3 pdf TagMethodologies of Multiplication
  Nakatala sa Biblia ang paglikha ng mundo at ang unang lalaki at babae ( <a href="https://www.bibleserver.com/text/ESV/Genesis1" class="bibleserver extern" target="_blank">Genesis 1</a>). Ang unang utos na ibinigay Ng Dios sa bagong nilalang na mga tao ay ang sila’y magparami: At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae. At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin...(<a href="https://www.bibleserver.com/text/ESV/Genesis1%3A27-28" class="bibleserver extern" target="_blank">Genesis 1:27-28</a>)
  Downloads: 189
 • 4 pdf TagMinistryOfTheHolySpirit
  Sa isang paglalakbay ni Pablo bilang isang misyonero, tinanong niya ang isang grupo ng mananampalataya tungkol sa Espiritu Santo. Itinanong niya kung tinanggap na nila ang Espiritu Santo mula nang sila’y manampalataya. Ang tugon nila ay,” Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo” ( Gawa 19:2). Ibinahagi ni Pablo ang mensahe ng ministeryo ng Espiritu Santo sa mga mananampalatayang ito ( Gawa 19). Sa panahong ito, napakahalagang maunawaan ng mga mananampalataya ang ministeryo ng Espiritu Santo. Nangako ang Dios: At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Dios, na ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa lahat ng laman…( Gawa 2: 17)
  Downloads: 153
 • 5 pdf TAGWomen
  Maraming tinig sa mundo ngayon na nagsasalita sa ngalan ng mga kababaihan. . Narinig natin ang tinig ng tinatawag sa ibang bansa na “women’s liberation” na humihiling ng magkaparehong karapatan para sa lahat ng babae kahit saan. . Sa ibang bansa, ang tinig ng tradisyon ay ipinipilit na ang mga babae ay magpasakop. . Ang mga teologo ay patuloy na nagdedebate tungkol sa bahagi ng kababaihan sa Iglesia. . Naririnig natin ang tinig ng mga “psychologists”, mga tao sa larangan ng edukasyon, at mga pilosopo na may kani-kaniyang pananaw tungkol sa kababaihan.
  Downloads: 167