Cebuano

Cebuano Curriculum  (coming!)

mga panid  1  

Download Attachments

 • 1 pdf Cebuano Creative Bible Study Mamugnaong Pagtuon Sa Biblia nga mga Paagi
  Ang Bag-ong Tugon nga Propeta nga si Juan Bautista nailhan nga usa ka "tingog nga naga singgit didto sa kamingawan" samtang iyang gimantala ang Pulong sa Dios. Ang iyang men sahe lab-as, gamhanan, ug may kalabutan sa mga espirituhanon nga mga panginahanglan sa iyang panahon.
  Downloads: 170
 • 2 pdf Cebuano Foundations of Faith Mga Pundasyon sa Pagtoo
  Ang nag-unang mga doktrina sa kristohanong pagtoo mao ang mga hisgutan niini nga kur so. Ang mga doktrina maoy usa ka koleksyon sa mga pagtulun-an sa usa ka hilisgutan. Ang nag-unang mga doktrina sa kristohanong pagtoo mao ang mga pagtulun-an ni Jesu-Kristo nga natala sa Biblia.
  Downloads: 182
 • 3 pdf Cebuano Spiritual Harvest MGA PAMAAGI ALANG
  Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 29:18, "Diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag." Sa tibook kalibutan adunay mga natawo pag-usab nga mga magtotoo nga nangalaglag. Dili...sila dili nangalaglag diha sa sala. Sila midawat sa kaluwasan pinaagi kang Jesu-Kristo. Sila mitambong sa mga serbisyo sa simbahan, mibasa sa Biblia, ug gani mga lider pa sa sim bahan.
  Downloads: 180