Tagalog Page II

PAGES: 1 2  3  4  5 

Download Attachments

 • 1 pdf TAGIntercessoryPrayer
  Ikaw ay magpapasimula ng isang paglalakbay na espirituwal. Sa pamamagitan ng mga pahina ng manwal na ito, matututuhan mo ang isang makapangyarihang makalangit na pinagmumulan ng kayamanan na bukas sa Katawan ni Cristo, ito ang pananalangin ng pamamagitan.
  Downloads: 168
 • 2 pdf TagJailandPrison
  Hawak mo sa iyong kamay ang isang susi sa isang kahon ng kayamanan. Sa loob ng kahon ay ginto, pilak, at mamahaling mga hiyas. Ang kahon na kinalalagyan ng mga kayamanang ito ay kakaiba – hindi kanais-nais. Napapalibutan ito ng matatalim na alambre, dekuryenteng mga bakod, at mga toreng guwardiyado. Subalit sa loob ay may mga kayamanan …. mga lalake at mga babaing mahalaga sa Dios, na naghihintay sa IYO.
  Downloads: 160
 • 3 pdf TagKingdomLiving
  Lahat ng tao ay namumuhay sa natural na kaharian ng mundong ito. Sila’y naninirahan sa lunsod o sa nayon na bahagi ng isang bansa. Ang bansang iyon ay bahagi ng kaharian nitong mundo. Bukod sa natural na kaharian ng mundong ito ay may dalawang kahariang espirituwal. Ang bawat tao ay naninirahan sa isa sa mga ito: Ang kaharian ni Satanas o ang Kaharian ng Diyos. Ang kursong ito ay tungkol sa Kaharian ng Diyos. Ipinakikita rito ang dalawang larangang espirituwal, ang kanilang tagapamahala, at pinaghaharian. May mga susing espirituwal sa paglapit sa Kaharian ng Diyos, at mga babala sa mga napalayas sa Kaharian ng Diyos. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Kahariang ito ay sinuri, ang mga talinhaga ng Kaharian ay ipinaliwanag, at ang mga huwaran at prinsipyo ay binigyang diin.
  Downloads: 282
 • 4 pdf TagKnowingGod'sVoice
  “ Ano ang kalooban ng Dios para sa akin?” Malamang ang tanong na ito ang madalas na tanong ng mga mananampalataya. Ito rin ang madalas na itinatanong sa mga Kristiyanong lider ng mga lalaki at babae na lumalapit sa kanila upang humingi ng patnubay sa paggawa ng desisyon. Sa bawat sitwasyon ng buhay, ang mananampalataya ay palaging gumagawa ng pagpili na magpapasya kung ang kanilang gagawin ay lubos na kalooban ng Dios. Kailangan na malaman ang tinig ng Dios, maunawaan ang Kanyang kalooban, at gumawa ng tamang pagpapasya sa bawat araw. Ang bawat maliit na pagpapasya ay
  Downloads: 203