Tagalog Page IV

PAGES: 1 2  3  4  5 

Download Attachments

 • 1 pdf TAGMobilizationMethodoligies
  Ang ibig sabihin ng “pagpapakilos” ay “madala sa kalagayan na handa para sa aktibong paglilingkod, para gamitin ang lakas sa paggawa.” Ang “pamamaraan “ ay sistema ng “mga paraan,” isang maliwanag na paraan para magawa ang plano ng pangitain.
  Downloads: 258
 • 2 pdf TagNTSurvey
  Ang maraming mga reperensiya sa Lumang Tipan Ni Jesus sa panahong siya ay nagmiministeryo dito sa lupa ay nagpapakita ng kahalagahan na maunawaan ang nilalaman ng Biblia. Dahil binigyang diin Ni Jesus ang kahalagahan ng Salita Ng Dios sa mga tao na Kanyang tinuruan, Ang Harvestime International Institute ay nagmungkahi ng kursong ito, “Pagsisiyasat Sa Biblia,” bilang bahagi ng pagsasanay ng programang ito na maihanda ang mga lalaki at mga babae na maabot ang kanilang bansa ng mensahe Ng Dios.
  Downloads: 389
 • 3 pdf TagO.T. SURVEY
  Sa maraming pagbanggit Ni Jesus sa Lumang Tipan habang Siya ay nagministeryo sa lupa, ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang malaman ang nilalaman ng Biblia. Dahil binigyan diin Ni Jesus ang kahalagahan ng Salita Ng Dios sa mga tao Niyang naturuan, iniharap ng Harvestime International Institute ang “ Pagsasaliksik Ng Biblia” bilang bahagi ng programa ng pagsasanay para maihanda ang mga lalaki at babae na maabot ang mga bansa ng mensahe Ng Dios.
  Downloads: 192
 • 4 pdf TagOrientationGuide
  Laging sa espirituwal na pag-aani itinuon ni Jesuscristo ang paningin ng Kaniyang mga alagad: Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? Narito, sa inyo’y Aking sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. (Juan 4: 35)
  Downloads: 128
 • 5 pdf TagTeachingTactics
  Ang paksa ng kursong ito ay "Mga Paraan Ng Pagtuturo." "Ang Pagtuturo" ay ang pagpapabatid ng mga bagay sa isang tao. Ang pagtuturo ng Biblia ay pagbibigay ng kaalaman at pagpapakita kung paano isasagawa ang kaalamang iyon sa personal na buhay at ministeryo. Ang mga "Taktika" ay mga paraan upang maabot ang tinutudla, pakay, o layunin. Sa militar, ang paksa ng mga "taktika" ay nagtuturo sa mga sundalo kung paano sila gagamit ng mga armas upang madaig ang kaaway. Gayon din sa larangang espirituwal. Kung ating gagamitin ang mga paraan ng Dios o mga "taktika," magagapi natin ang mga kaaway na espirituwal, pati ang sanglibutan, ang laman at si Satanas kasama ang lahat ng kanyang kapangyarihan.
  Downloads: 420