Tagalog Page V

PAGES: 1 2  3  4  5 

Download Attachments

 • 1 pdf TagPowerPrinciples
  Sinabi ni Jesus sa mga lider ng relihiyon sa panahon ng Bagong Tipan… Nangagkakamali kayo, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios. (Mateo 22:29) Ang katotohanan ng ebanghelyo ay may dalawang bahagi. Una, ito ang Salita ng Diyos na nahayag sa Banal na Biblia. Upang maalaman mo ang mga Kasulatan dapat mong pag-aralan, maunawaan at gamitin ang mga ito.
  Downloads: 196
 • 2 pdf TAGPrinciples Of Environmental Analysis
  Downloads: 113
 • 3 pdf TAGPrinciples Of Environmental Analysis
  Ipinakikilala ng kursong ito ang mga prinsipyo ng pagsusuri ng kapaligiran na kinakailangan para sa pagtatatag at pag-papakilos ng espirituwal na mga kayamanan para sa panghihikayat ng kaluluwa. Binibigyan diin ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pagsusuri ng kapaligiran sa stratehiya ng pag-paplano upang maabot ang buong mundo ng Ebanghelyo. Binigyang kahulugan at pinagbalik-aralan ang “Pagsusuri ng kapaligiran” ayon sa talaan ng Bago at Lumang Tipan. Ibinigay ang mga panuto upang gawin ang personal na pagsusuri ng kapaligiran at analisahin ang grupo ng mga tao, lugar ng heograpiya, mga bansa, mga panig ng mundo, at mga Kristiyanong kapisanan.
  Downloads: 137
 • 4 pdf TagSpiritualWarfare
  Mayroong labanang nagaganap sa sanglibutan ngayon. Hindi ito pagtutuos ng mga bansa, mga tribo, o mga tagapanguna ng pamahalaan. Hindi rin ito isang pagaalsa o isang kudeta. Ito ay isang mahalagang labanang di nakikita na nagaganap sa larangang espirituwal. Sinasabi ng Biblia na ang bayan ng Diyos ay nalipol dahil sa kawalan ng kaalaman. Isa sa mga larangang ito ay ang pakikibakang espirituwal na may kakulangan ang mga mananampalataya sa pagkaunawa.
  Downloads: 260
 • 5 pdf TagStrategiesForSpiritualHarvest
  Ang wika ng Biblia sa Kawikaan 29:18, “Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama.” Sa boong daigdig, maraming mga born-again ang napapahamak. Hindi …sila napapahamak dahil sa kasalanan. Tumanggap sila ng kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo. Dumadalo sila sa mga gawain ng iglesiya, nagbabasa ng Biblia, at baka mga liders pa sa iglesiya
  Downloads: 151